Zarządy spółek „IZOHAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063616 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS i Chemiks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubnej (spółka przejmowana) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371744 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informują że w dniu 19 października 2020 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.izohan.eu oraz www.chemiks.com.pl.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Plan połączenia przez przejęcie.