Wodorozcieńczalne powłoki epoksydowe

Wodorozcieńczalne powłoki epoksydowe Epolis® to:

 • środek gruntujący Epolis® GW,
 • dwuskładnikowa farba Epolis® PPW dostępna w wykończeniu matowym i półmatowym.

Wodorozcieńczalne wyroby epoksydowe charakteryzują się przyjaznymi dla środowiska cechami takimi jak brak rozpuszczalników organicznych, łatwość wymalowań, możliwość nakładania na wilgotne podłoża, zachowując jednocześnie typowe dla tradycyjnych wyrobów epoksydowych cechy aplikacyjno-użytkowe.

Preparat gruntujący Epolis® GW, może stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoży tam gdzie nie są wymagane wysokie walory estetyczne, a jedynie zwiększenie wytrzymałości mechanicznej, czy zabezpieczenie przed pyleniem np. rampy.

Farba epoksydowa Epolis® PPW może być stosowana jako samodzielne barwne zabezpieczenie, które przy dwukrotnym pomalowaniu spełnia zarówno właściwości środka gruntującego jak również wierzchniej warstwy dekoracyjnej np. w pomieszczeniach użytkowych i handlowych. Farba ta może być także stosowana jako warstwa wierzchnia przy wcześniejszym zastosowaniu preparatu gruntującego Epolis® GW.

Przeznaczenie:

Wodorozcieńczalne powłoki epoksydowe Epolis® przeznaczone są do:

 • do zabezpieczania i ochrony podłoży mineralnych (beton, zaprawy cementowe, jastrychy mineralne, gładzie gipsowe itp.),
 • w miejscach występowania intensywnych obciążeń mechanicznych, wywołanych ruchem pieszym, wózków widłowych i innych pojazdów na kołach ogumionych,
 • do pomieszczeń narażonych na stałe zawilgocenie (np. piwnice),
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • do powierzchni pionowych i poziomych,
 • do stosowania w garażach, parkingach, magazynach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych itp.
 • do wykonywania wymalowań cokołów przyposadzkowych, wykonywania oznakowań poziomych i pionowych np. w garażach i na ciągach komunikacyjnych.

Wodorozcieńczalne powłoki epoksydowi Epolis® można stosować w obiektach użyteczności publicznej, obiektach budownictwa przemysłowego, w tym w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Zalety:

 • łatwość w aplikacji,
 • wysokie krycie,
 • znakomita przyczepność do betonu,
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • zwiększenie odporności chemicznej podłoży,
 • paroprzepuszczalność,
 • spełnienie wysokich wymogów higienicznych i ekologicznych (wyrób bezrozpuszczalnikowy, wodorozcieńczalny),
 • możliwość uzyskania powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości,
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności max. 10%),
 • łatwość renowacji,
 • dostępność dwóch wersji wykończenia (mat, półmat).


Przykłady zastosowań:

hale i korytarze w zakładach przemysłowych, ciągi komunikacyjne, magazyny, zakłady spożywcze, pomieszczenia techniczne, garaże, piwnice, sklepy, markety, hale wystawowe, pomieszczenia handlowo-usługowe, archiwa, biblioteki, drukarnie, papiernie, obiekty agrotechniczne.

Stosowanie wodorozcieńczalnych powłok epoksydowych szczególnie zalecane jest w obiektach, gdzie wymagana jest szybkość wykonania, odporność na ruch pieszy, ruch wózków widłowych, czy samochodów, gładkość powierzchni, paroprzepuszczalność, konieczność nakładania na wilgotne podłoża, efektowny wygląd oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Charakterystyka materiałów:

Lp. rodzaj materiału gęstość kompozycji
[g/cm3]
zużycie
[kg/m²]
metoda nakładania
podłoże spełniajce warunki wykonania: równe, przeszlifowane, odpylone i odtłuszczone
1 preparat gruntujący
Epolis® GW
1,06 0,10-0,20 malowanie wałkiem lub pędzlem
2 farba (dwukrotne malowanie)
Epolis® PPW
1,35 0,20-0,30

 

Wytyczne wykonywania

Przygotowanie podłoża:

Podłoże: beton, mineralne zaprawy budowlane:

 • beton wysezonowany przez min. 28 dni, klasy min C25/30 według PN-EN 206-1:2003, o wytrzymałości podłoża na ściskanie 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa, bez mleczka cementowego, równy, zatarty na ostro,
 • zaprawy powinny być suche i pozbawione luźno związanych cząstek,
 • podłoża powinny być pozbawione środków obniżających przyczepność, dokładnie oczyszczone mechanicznie z zanieczyszczeń i nierówności, odtłuszczone i odpylone,
 • wilgotność podłoży max 10% i temperatura podłoża nie niższa niż 10oC.

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia takie jak stwardniałe tynki, resztki farb, oleje, smary, mleczko cementowe, kurz, pył. Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie (np. farb). Oczyszczone podłoże należy dokładnie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Nierówności i ubytki należy zagruntować, wypełnić odpowiednimi masami wyrównawczo-szpachlowymi, wyrównać, z zachowaniem pewnej szorstkości i odpylić. Malowanie powinno odbywać się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych.

Warunki wykonywania:

Wodorozcieńczalne powłoki epoksydowe Epolis® powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia 12 ÷ 30oC, przy wilgotności powietrza max 80%. Przy wyższej wilgotności mogą powstać zmętnienia i kraterowanie utwardzanej powłoki. Powłoki w żadnym wypadku nie mogą być wykonywane przy temperaturze podłoża niższej lub równej temperaturze punktu rosy. W takich warunkach tworzą się krople kondensatu na powierzchni posadzki, co obniża przyczepność i jakość powłoki. W przypadku zbyt niskiej temperatury podłoża i otoczenia należy zastosować dodatkowe ogrzewanie np. nadmuch gorącego powietrza. Wszystkie materiały do wykonywania powłok powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub w warunkach, w których będą stosowane. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych, zalaniem wodą, zapyleniem i przeciągiem oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

Wykonanie:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania zabezpieczenia żywicznego . Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GW. Przed użyciemnależy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w powyższej tabeli, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Właściwości środka gruntującego może spełniać także farba Epolis® PPW, wtedydo pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć 5-10% dodatkiem wody, wymieszać oba składniki w sposób opisany powyżej, a następnie nanosić za pomocą pędzla lub wałka na przygotowane podłoże rozprowadzając cienką, równomierną warstwą.

Warstwa zasadnicza do wykonania warstwy zasadniczej stosuje się wodorozcieńczalną dwuskładnikową farbę epoksydową Epolis® PPW. Sposób przygotowania kompozycji do użycia jest taki sam jak w przypadku kompozycji gruntującej. Farbę należy nanosić po utwardzeniu pierwszej warstwy gruntującej (po ok. 12 h). Wierzchnią warstwę farby należy nanosić bez rozcieńczania wodą.

Posadzki mogą być oddane do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 24h w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe posadzki uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu(14 dni).

Powierzchnie pionowe (ściany, sufity, wymalowania oznakowań) mogą być oddane do użytku po 24h.

Dostępne opakowania handlowe:

Epolis® GW: 5 kg i 15 kg

Epolis® PPW: 5 kg i 15 kg; kolorystyka: beż (RAL 1015) i szary (RAL 7040); wersja: mat, półmat. Istnieje możliwość dobrania innego koloru według indywidualnych potrzeb.

Parametry wodorozcieńczalnych powłok epoksydowych EPOLIS® po utwardzeniu – zgodność z normą EN 1504-2:

Odporność na ścieranie (metoda Tabera) 810 mg
(względem wartości granicznej 3000 mg)
Odporność na uderzenie klasa I: ≥ 4 Nm
Przepuszczalność wody 0,0535 kg/m2xh0,5
(względem wartości granicznej <0,1 kg/m2*h0,5)
Przyczepność przy odrywaniu 4,5 N/mm2
(względem wartości granicznej 1,5 N/mm2

Zasady bezpieczeństwa

Epoksydowe masy posadzkowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania pokryć epoksydowych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje pokrycia muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. W przypadku polania skóry należy natychmiast oblane miejsce zmyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W przypadku wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Składniki mas posadzkowych nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, a w szczególności zalecenia dotyczące stosowania i oczekiwane efekty, są wynikiem naszej wiedzy, doświadczeń oraz praktyki i podane są w dobrej wierze. Ze względu na różnorodność podłoży, zróżnicowane warunki użycia oraz wielorakość możliwości zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty końcowe. Użytkownik wyrobu zobowiązany jest do używania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami. We wszystkich przypadkach zalecane jest przeprowadzeniem stosownej próby. Deklarujemy pomoc techniczną w zakresie doboru materiałów i sposobów wykonania powłok żywicznych. Powyższe informacje nie zastępują Kart Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Kart Technicznych, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.