Polityka Prywatności

Część I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików cookies przez administratora strony internetowej dostępnej pod adresem: chemiks.com.pl
 2. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o:
  1. Stronie – rozumie się przez to stronę internetową www.chemiks.com.pl,
  2. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z usług Strony przynajmniej poprzez zapoznawanie się z opublikowanymi na niej treściami,
  3. Administratorze – rozumie się przez to Chemiks spółka z o.o. z siedzibą w Łubnej (KRS: 0000371744, NIP: 1231229708).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Treści opublikowane na Stronie znajdują się pod ochroną prawa autorskiego, a w szczególności objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231. ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystanie poza Stroną bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione. Treści zewnętrzne, do których prowadzą odnośniki (łącza) opublikowane na Stronie, mogą być objęte ochroną prawa autorskiego. Wyłączne kompetencje do zezwalania na korzystanie i określania zasad korzystania z treści zewnętrznych posiadają ich autorzy.
 5. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny.

Część II

Polityka w zakresie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnianego w ramach Strony. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon kontaktowy (jeżeli został podany) oraz inne dane wpisane do treści zapytania. Wysłanie zapytania przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu (w zależności od treści zapytania).
 2. Administratorem danych osobowych jest Chemiks spółka z o.o. z siedzibą w Łubnej (KRS: 0000371744, NIP: 1231229708).
 3. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: lub telefonicznie pod numerem 22 736 36 60.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a celem przetwarzania jest potrzeba udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub w inny sposób zareagowanie zgodnie z treścią zapytania Uzytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane przez Administratora innym podmiotom, a dostęp do danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora.
 6. Podanie przez Użytkowników danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi Administratorom kontakt z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi.
 7. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie – do czasu wysłania odpowiedzi lub rozwiązania sprawy z którą zgłasza się Użytkownik do Administratora.
 8. Przetwarzane przez Administratora dane Użytkowników nie są poddawane profilowaniu.
 9. Użytkownik może się zwrócić do Administratora z żądaniem: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub uzyskania kopii swoich danych, a także może wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych jego dotyczących oraz skorzystać z możliwości przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania na adres e-mail wskazany w punkcie 3 albo przesyłką pocztową na adres działalności wskazany w punkcie 2.
 10. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Część III

Polityka w zakresie plików cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, telefonie komórkowym) Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym, którym posługuje się Użytkownik. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych i dla poprawy funkcjonalności.
 3. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pozostają zapisane na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 4. Ograniczenie lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika. Usunięcie plików cookies jest możliwe w każdym czasie przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Część IV

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.
 2. Prawo wprowadzania do Polityki prywatności zmian i aktualizacji przysługuje Administratorowi.